username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

ภาพการประชุมครั้งที่1
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

สสส

อยากรู้จังเลยว่าโครงการดีๆอย่างนี้ใครเป็นคนคิดขึ้นมาคะ

มีหลายหน่วยงานเลยค่ะทีร่วมใจกันเพื่อครอบครัวไทย

        ต้องยกความดีความชอบให้รัฐบาลชุดของ ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้วาระพื้นที่สร้างสรรค์เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยแบ่งออกเป็น 6 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 : ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของครอบครัว  
มาตรการที่ 2 : สวนสาธารณะมีชีวิต
มาตรการที่ 3 : ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ระดับจังหวัด

มาตรการที่ 4 : ส่งเสริมพื้นที่สื่อสร้างสรรค์
มาตรการที่ 5
:
การส่งเสริมการอ่าน
มาตรการที่ 6
: สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ 

            โดยให้ใช้ชื่อโครงการว่า HAPPY FAMILY DAY  วางแผนจัดเส้นทางคมนาคมที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ อีกทั้งให้ทำ Family Ticket โดยให้ราคาพิเศษสำหรับครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน รวมถึงการให้ใช้พื้นที่ของสถานี หรือรถ/เรือ ในการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ตามเส้นทาง

            วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำ Family Ticket โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อกำหนดรายละเอียด Family Ticket โดยที่ประชุมมีข้อเสนอว่าควรมีการเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ และควรทำทั่วประเทศ  ทั้งนี้อาจเริ่มจากเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และประธานมอบให้ สค.พม.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           ดังนั้น การทำงานในวาระพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวนี้นี้จึงมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน บขส. (BTS). องค์กรรถไฟฟ้ามหานคร MRT บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย            

โดยภาคีดำเนินการ คือ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย

เลขที่ 56 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310    

        คณะทำงานทุกท่านทุ่มเทและตั้งใจอย่างเต็มที่ใช้เวลาการประชุมเตรียมงาน ประสานงาน และดำเนินการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์กว่า 8 เดือน เพื่อให้ครอบครัวที่ถือบัตร Family Ticket  มายังแหล่งเรียนรู้ได้รับความสะดวกสบาย ความสุข และสิทธิพิเศษอย่างเต็มที่

      ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เป็นแม่ทัพสำคัญในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เดินหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ

ได้ยินชื่อ สสส.มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร? เค้าทำอะไรบ้าง? ช่วยเล่าเรื่อง สสส.ให้ผมฟังหน่อยสิครับ

             สสส.ย่อมาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขบวนการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะยั่งยืนของประชาชนและสังคมไทย 

             สสส.ดำเนินงานโดยไม่เน้นการใช้อำนาจรัฐด้วยบุคลากรและงบประมาณที่จำกัด จึงเปรียบเสมือนกลไกเล็กๆในระบบสุขภาพอันใหญ่โตและซับซ้อนของประเทศ

           ยุทธศาสตร์ไตรพลังในการขับเคลื่อนขบวนการเปลี่ยนแปลง สังเคราะห์ขึ้นด้วยความรู้สึกที่สั่งสมจากการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพซึ่งประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายด้าน เช่น การควบคุมการบริโภคยาสูบ การลดอุบัติเหตุการจราจร และการควบคุมโรคเอดส์ เป็นต้น

แล้วกองทุนของ สสส.ได้เงินมาจากไหนล่ะคะ

            รายได้มาจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีค่ะ คือ เอาจากของที่บั่นทอนสุขภาพมาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพค่ะ ทำหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน ประสานความร่วมมือเพื่อให้คนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทางปฏิบัติการใหม่ๆที่เป็นความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง นับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style) 

           พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. สะท้อนโดย 3 ถ้อยคำสำคัญ คือ ส่งเสริม” “พัฒนา และ สนับสนุน และวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่ง ได้แก่ 

- มุ่งเพิ่มสุขภาวะให้กับประชาชนไทยทุกวัย ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

- มุ่งลดการบริโภคสุราและยาสูบ

- มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอื่น อันได้แก่ สารและสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ

- พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนหรือองค์กรต่างๆ

- ให้มีการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพ

- ให้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักและความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

คณะกรรมการกองทุนได้มีนโยบายให้ยึดถือพันธกิจข้างต้นมานับแต่การก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ 

หน้าที่ช่างยิ่งใหญ่มากต้องดูแลคนทั้งประเทศเลย สสส.เค้าทำงานยังไงล่ะคะ

        สสส.เริ่มจากการตั้งคณะทำงานโดยคัดสรรคนดีๆที่มือสะอาดและมีอุดมการณ์เพื่อสังคมในเมืองไทยมาเป็นคณะกรรมการกองทุน สสส.กำหนดให้มีแผนหลัก จำนวน 13 แผน เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย 

แผน 1 ควบคุมการบริโภคยาสูบ
แผน 2 ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แผน 3 สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัย
แผน 4 ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
แผน 5 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
แผน 6 สุขภาวะชุมชน
แผน 7 สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
แผน 8 สร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
แผน 9 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
แผน 10 สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
แผน 11 สนับสนุนโครงการทั่วไปและนวัตกรรม
แผน 12 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระบบบริการสุขภาพ
แผน 13 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

         สสส.เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล องค์กรและชุมชนทั่วไปทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมายหลัก (กลุ่มเด็กและเยาวชน,กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) กระจายอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย แล้วยังกระตุ้นและสนับสนุนโครงการที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพด้วยค่ะ


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน