username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

แถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย

             

มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย จัดตั้งขึ้นในวันที่  30  กันยายน  2549

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 56  ซ.หัสดิเสวี  ถ.สุทธิสาร ห้วยขวาง กทม. 10310
                           
สาขาย่อย
420/278หมู่บ้านชมเพลิน  ซ.เศรษฐกิจ46 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160

โทรศัพท์ 089-0645211 , 089-4920121 , 083-1998830

           มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย ถือกำเนิดขึ้นได้ต้องยกความดีส่วนหนึ่งให้ สสส.เนื่องจาก คุณปิยะนุช นาคคง เจ้าของพิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว เคยได้เข้ามาขอทุนโครงการ สสส.และของจิ๋วสัญจร พาครอบครัวมหานครสู่พิพิธภัณฑ์จาก สสส.ในปี 2547 โดยใช้เวลาสัญจรและดำเนินโครงการอยู่ราวปีเศษจนรวบรวมพิพิธภัณฑ์ในเส้นทางต่างๆได้ 158 แห่ง เกิดเป็นเครือข่ายขึ้น และทำการประชุมหารือเรื่องการร่วมกิจกรรมกัน

          สสส.จึงเกิดความคิดที่จะจัดงานบัตรใบเดียวเที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ขึ้น ที่สวนสัตว์ดุสิต จนในที่สุดก็เกิดงาน สสส.เปิดขุมทรัพย์มหานคร ชวนครอบครัวมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในครั้งนั้น ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานได้เกิดหนังสือคู่มือเที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯแจกให้กับครอบครัวไทยและสื่อมวลชนหลายสาขา และทำให้เกิดเป็นมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้นในปีนั้น   

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ คือ

     1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทางวิทยุ สื่อทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่อออนไลน์
     2.ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ให้ครอบครัวไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดของสัปดาห์ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมและประเทศชาติ
     3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ในแต่ละเขตพื้นที่ให้สามารถรวมตัวกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
     4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายครอบครัวรักพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
     5.เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ
     6.เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ก่อตั้ง ผู้ดำเนินการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน มีความเสียสละ นำเอาสมบัติของตนที่หามาสะสมด้วยความยากลำบาก ยกให้เป็นสมบัติของโลก จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสมาชื่นชม

โดยมี อ.ดรุณีนาถ นาคคง              บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม  ประธานมูลนิธิฯ
ดร.เอนก  นาวิกมูล                       บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม  เป็นรองประธานมูลนิธิฯ
คุณพฤฒิพล  ประชุมผล                 เจ้าของพิพิธภัณฑ์ธงสยาม หีบเสียงไทยเป็นที่ปรึกษามูลนิธิฯ
คุณ ปิยะนุช
  ศกุนตนาค                 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ
คุณ เพชร
   แพงไตร                     กรรมการมูลนิธิและเหรัญญิกมูลนิธิฯ       
คุณ อานันท์
  นาคคง                     เป็นกรรมการมูลนิธิ
คุณนพมณี
  ทองธรรมชาติ              เป็นกรรมการมูลนิธิ
คุณ ดรุณี
    แพงไตร                     เป็นกรรมการมูลนิธิ
คุณ
 วันสินี    คุ้มเดช                      เป็นกรรมการมูลนิธิ
และคุณนันทยา
  แพงไตร               เป็นผู้จัดการมูลนิธิ 

            ที่ผ่านมามูลนิธิมีบทบาทกับงานแหล่งเรียนรู้มากมาย
 โดยได้เข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องของปัญหาของแหล่งเรียนรู้ไทยที่มากกว่า 1,000 แห่ง แต่ไร้ทิศทางไม่มีใครดูแล ไม่มีสังกัด ไม่มีการขึ้นทะเบียน และไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง การสนับสนุนและดูแลจากภาครัฐ ขาดการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้ครอบครัวไทยได้เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ โดยยื่นเจตนารมณ์ให้รัฐผลักดันให้ครอบครัวไทยได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในวันหยุด

คณะทำงานที่เก็บข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มีส่วนช่วยในการก่อให้เกิดเครือข่ายของแหล่งเรียนรู้ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ช่วยให้แหล่งเรียนรู้รวมตัวกัน ช่วยเหลือดูแลกัน จัดสัมนาหารือเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ด้านการศึกษามากขึ้น

มูลนิธิฯได้ผลักดันเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เข้าเป็นเนื้อหาในการประชุมใหญ่ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ ATTA ที่ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรมร้านอาหาร ฯลฯ เรื่องการบรรจุพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ และขอให้เพิ่มเนื้อหาในการอบรมมัคคุเทศก์ จากเดิมที่เน้นเรื่องวัด วัง คลอง โบราณสถาน ให้มีเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วย

          มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย และ กลุ่มพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทย
            ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
www.thaimuseum.org กำลังดำเนินการจัดทำเวปไซต์ให้กับพิพิธภัณฑ์ไทยทั้ง 1,000 แห่ง ฟรี เป็นแบบสองภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีโอกาสวางแผนการท่องเที่ยว หรือเลือกพิพิธภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการท่องเที่ยวก่อนที่จะซื้อหรือติดต่อทัวร์

             จุดเด่นของโครงข่ายข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไทยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ จะทำให้เกิดการ Matching ระหว่างอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวกับอุปทานของบริษัททัวร์ได้ง่ายขึ้น และสุดท้ายบริษัททัวร์ต่างๆ จะเริ่มพัฒนาโปรแกรมทัวร์ใหม่ๆ ที่พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำหนังสือรวมรวมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดของประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองราชครบ 60 ปี แต่ด้วยปัจจัยนานับประการทำให้ยังรอคอย งบประมาณการสืบค้นเก็บข้อมูลเชิงวิชาการ และการจัดพิมพ์หนังสือซึ่งใช้งบมากมายเกินกำลัง

การตั้งใจทำความดีครั้งนี้ เหมือนเทพเจ้ามาดลใจให้ สสส.ยื่นมามาโอบอุ้ม และรัฐบาลได้ตระหนักเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ที่มีต่อครอบครัว   

ในที่สุดด้วยวิสัยทัศน์ ของคุณวันชัย บุญประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ที่นำพาคนอยากทำงานเพื่อแหล่งเรียนรู้สององค์กรมาเจอกัน มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยจึงกลายเป็นองค์กรภาคีให้กับ สสส.ผู้มีกองทุน ฝันของคนทำงานในมูลนิธิฯก็ใกล้เป็นจริงจากการเริ่มต้นทำหนังสือ ครอบครัวสุขสันต์เรียนรู้ร่วมกันวันหยุดเล่มนี้


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน